, ,

samokształt

Wy … i inni

13

Mar

W przyszłości już całkowicie, albo w wystarczającej mierze będziecie panami samych siebie, żeby wasze życie postępowało tym torem, który wy mu wyznaczycie i który zaprowadzi was prosto do waszych celów.

Niemiecki model państwa dobrobytu

12

Mar

W Szwecji czy też w RFN udział sektora publicznego w tworzeniu dochodu naro-dowego jest niewiele wyższy niż w USA. Mimo to rola państwa w życiu gospodarczym kraju jest bardzo duża. Szwedzki model państwa dobrobytu wyróżnia się przede wszystkim bardzo silną redystrybucyjną polityką państwa w zmniejszaniu

Zdolność pieniądza do mierzenia wartości różnych towarów i usług

11

Mar

Cena informuje odbiorcę towarów, ile jednostek pieniężnych trzeba zapłacić za nabycie określonego towaru lub świadczonej usługi. Wynika stąd wniosek, że poziom ceny zależy nie tylko od kosztów wytwarzania oraz elastyczności popytu i podaży, ale także od tego, ile pieniędzy znajduje się w obiegu. Nadmierna ilość pieniądza w obiegu

Medytacja transcydentalna

9

Mar

Medytacja transcydentalna odbiega od medytacji Zen, gdyż jej punkt wyjścia jest bardziej duchowy. Tutaj również pożytecznymi są dopowiadające jej fizjologii siedzenie „lotos”, półpozycja lub siedzenie na krześle. Tak jak i inne formy medytacji, ta również zmienia krzywą encefalogramu: mózg wysyła tylko fale alfa, które wywoływane są zwolnieniem wymiany materii mózgu poprzez zerwanie kontaktu duchowego ze światem zewnętrznym.

Segmentacja rynku oparta na kryteriach geograficznych

9

Mar

Jest to konieczne chociażby ze względu na duży stopień agregacji danych statystyki powszechnej. Okazją ku temu mogą być kupony i kwestionariusze rozdawane przy okazji sprzedaży różnych usług, zawierające pytania o wiek i sposób spędzania wakacji przez członków rodziny (np. „Z kim dzieci spędzają wakacje?”). Przydatne są także wyniki badań panelowych gospodarstw domowych. Analiza informacji z tych źródeł pozwala uściślić, kim są i z jakich grup demograficznych mogą się rekrutować przyszli klienci przedsiębiorstwa.

Sztywne unormowanie stosunków pracy

9

Mar

Jeżeli na przykład bezrobocie wśród młodych ludzi jest szczególnie wysokie, to płace młodzieży powinny zostać obniżone w stosunku do wynagrodzeń starszych pracowników, tak by ułatwić jej zatrudnianie przez przedsiębiorstwa.

Stanowisko orzecznictwa

9

Mar

Nie jest natomiast możliwe pozostawienie wysokości kary do tzw. następczego ustalenia czy to przez strony, czy to przez osobę trzecią czy wreszcie przez sąd państwowy albo polubowny . Jeśli więc umowa nie określa wysokości kar, to klauzulę umowną o karach należy uznać za bezskuteczną.

-13. Jak była o tym mowa, w

Zjawisko cykliczności

9

Mar

W roku t5 spadające inwestycje osiągają poziom średniego zużycia kapitału, czyli Ib = U, i zasób kapitału już przestaje dalej rosnąć. Mimo zahamowania wzrostu ka-pitału, spadające inwestycje i tym samym zyski skłaniają przedsiębiorców do dalszego ograniczania działalności inwestycyjnej.

W roku t6 inwestycje spadły już

Powództwo o zmianę wysokości ceny

9

Mar

Zgodnie z zasadą nominalizmu (art. 3581 kc) wysokość należnej wykonawcy ceny (wynagro-dzenia) musi być stabilna, wyklucza się zatem możność jej podnoszenia, na niekorzyść interesu publicznego. Udzielając zamówienia długoterminowego, zwłaszcza większej wartości, zama-wiający powinien jednak z góry dopuścić stosowną

Special Drawing Rights (SDR)

8

Mar

Stany Zjednoczone próbowały zatrzymać odpływ dolarów i tym samym złota za granicę, domagając się od Europy Zachodniej szerszego otwarcia swojej gospodarki dla większej ilości amerykańskich towarów i redukcji barier importowych. Równocześnie domagano się zwiększonego udziału Europy w kosztach zbrojeniowych NATO. Miało to być swoistą rekompensatą za pomoc amerykańską okazaną w okresie

Dewaluacja waluty krajowej – skutki

7

Mar

Zmiana kursu walut zawsze działa na obie strony, tzn. na eksport i na import, a także na stan zadłużenia wyrażony w walucie krajowej. Stąd wynikają określone ob-ciążenia budżetu państwa związane ze spłatą kredytów i procentów. Podwyższenie podwartościowego kursu dolara oznacza dewaluację, czyli oficjalne

Rozszerzenie przedmiotu zamówienia

7

Mar

Rozszerzenie przedmiotu zamówienia stanowi w istocie udzielenie zamówienia dodatkowego poza wymaganiami ustawowymi. Nie ma zaś przeszkód w dopuszczeniu porozumienia ograniczającego przedmiotowy zakres zamówienia, na podstawie wnioskowania a fortiori z art. 145 ust. 1 Pzp, w granicach nim przewidzianych. W