, ,

Problem zwielokrotnienia kary

15

Mar

Jeśli bowiem kara zostanie zastrzeżona w ogólności na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania bez precyzowania jego przejawów, z którymi strony zwiążą obowiązek zapłaty kary, to powstaje zasadnicza wątpliwość co do zakresu zaspokojenia interesu wierzyciela poprzez jej zapłatę. W szczególności chodzi np. o to, czy w przypadku, w którym dłużnik spełnił świadczenie ze zwłoką i jednocześnie

Potęga kierowanej wyobraźni – dalszy opis

15

Mar

Gdyż zanim otrzymacie pieniądze, w następstwie nieprzewidzianych z góry wydarzeń, możecie potrzebować zupełnie coś innego. Naturalnie im silniej pragniecie czegoś, tym szybciej możecie osiągnąć przedmiot waszych pożądań lub gwałtownych pragnień.

Wprowadzenie do psychometrii

14

Mar

Poprzez psychometrię możemy zdobyć wiedzę o ludziach przy pomocy pośrednictwa przedmiotów. To będzie wspaniałe wprowadzenie do telepatii, do przekazywania myśli na odległość. Ćwiczenie, które wam zalecę umocni waszą gotowość do podejmowania decyzji i umożliwi skuteczne zbliżenie się do psychometrii i telepatii.

Przeprowadzenie prywatyzacji jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym

14

Mar

Kierownictwo tych firm jest często w rękach byłej nomenklatury politycznej, broniącej swoich pozycji zagrożonych prywatyzacją. Jej opór może zyskać poparcie u znacznej części pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy. Prywatyzacja prowadzi bowiem do likwidacji nadmiernego zatrudnienia – typowego w

Wy i czas

14

Mar

A więc postanowiliście zmienić swoje negatywne przyzwyczajenia i automatyzmy, które utrzymują was w stanie hipnotycznym. Postanowiliście, że odhipnotyzujecie się i przestroicie siebie na pozytywne nastawienie, że swoje przeciętne życie zamienicie na stałe świętowanie.

Miłość i psychologia

14

Mar

Naturalnie z największym pożytkiem możecie wykorzystywać przedstawioną już wam metodę oddziaływania na osoby będące w waszym otoczeniu. Jednakże w specyficznej dziedzinie miłości musicie iść jeszcze dalej. Po pierwsze największą wagę musicie przypisać mowie osoby, którą chcecie podbić.

Wy … i inni

13

Mar

W przyszłości już całkowicie, albo w wystarczającej mierze będziecie panami samych siebie, żeby wasze życie postępowało tym torem, który wy mu wyznaczycie i który zaprowadzi was prosto do waszych celów.

Niemiecki model państwa dobrobytu

12

Mar

W Szwecji czy też w RFN udział sektora publicznego w tworzeniu dochodu naro-dowego jest niewiele wyższy niż w USA. Mimo to rola państwa w życiu gospodarczym kraju jest bardzo duża. Szwedzki model państwa dobrobytu wyróżnia się przede wszystkim bardzo silną redystrybucyjną polityką państwa w zmniejszaniu

Zdolność pieniądza do mierzenia wartości różnych towarów i usług

11

Mar

Cena informuje odbiorcę towarów, ile jednostek pieniężnych trzeba zapłacić za nabycie określonego towaru lub świadczonej usługi. Wynika stąd wniosek, że poziom ceny zależy nie tylko od kosztów wytwarzania oraz elastyczności popytu i podaży, ale także od tego, ile pieniędzy znajduje się w obiegu. Nadmierna ilość pieniądza w obiegu

Medytacja transcydentalna

9

Mar

Medytacja transcydentalna odbiega od medytacji Zen, gdyż jej punkt wyjścia jest bardziej duchowy. Tutaj również pożytecznymi są dopowiadające jej fizjologii siedzenie „lotos”, półpozycja lub siedzenie na krześle. Tak jak i inne formy medytacji, ta również zmienia krzywą encefalogramu: mózg wysyła tylko fale alfa, które wywoływane są zwolnieniem wymiany materii mózgu poprzez zerwanie kontaktu duchowego ze światem zewnętrznym.

Segmentacja rynku oparta na kryteriach geograficznych

9

Mar

Jest to konieczne chociażby ze względu na duży stopień agregacji danych statystyki powszechnej. Okazją ku temu mogą być kupony i kwestionariusze rozdawane przy okazji sprzedaży różnych usług, zawierające pytania o wiek i sposób spędzania wakacji przez członków rodziny (np. „Z kim dzieci spędzają wakacje?”). Przydatne są także wyniki badań panelowych gospodarstw domowych. Analiza informacji z tych źródeł pozwala uściślić, kim są i z jakich grup demograficznych mogą się rekrutować przyszli klienci przedsiębiorstwa.

Sztywne unormowanie stosunków pracy

9

Mar

Jeżeli na przykład bezrobocie wśród młodych ludzi jest szczególnie wysokie, to płace młodzieży powinny zostać obniżone w stosunku do wynagrodzeń starszych pracowników, tak by ułatwić jej zatrudnianie przez przedsiębiorstwa.