, ,

Wysokość utargów i poziom zysków

21

Wrz

Przed podjęciem decyzji o wyborze docelowego rynku (target market) przedsiębiorstwo musi więc dokonać oceny atrakcyjności potencjalnych rynków cząstkowych.

Procedura analizy atrakcyjności poszczególnych segmentów rynku obejmuje kilka faz. Krokiem wstępnym jest skompletowanie listy czynników, które określają wysokość utargów i poziom zysku. Trzeba uwzględniać m.in. takie czynniki, jak np. dynamikę rozwoju segmentu, prawdopodobieństwo wejścia na rynek przedsiębiorstw konkurencyjnych, koszty wejścia na rynek. Ważna jest analiza dochodowości podmiotów już działających w danym segmencie rynku, stwierdzenie czy i w jakim tempie wzrosły ich zyski oraz jak ukształtowała się stopa zysku na tle innych segmentów. Bierze się pod uwagę również zewnętrzne zagrożenia wpływające na popyt, jak np. zmiany regulacji prawnych, wydarzenia międzynarodowe, wzrost bezrobocia.

Na ogól zaleca się ocenę każdego segmentu rynku za pomocą tych samych kryteriów. Im bardziej zróżnicowany jest rynek, tym większa musi być ich liczba. Dlatego schematy „uniwersalne” tworzone z myślą o ocenie licznych segmentów rynku są bardziej rozbudowane. Ważnym problemem jest przy tym dokładne zdefiniowanie każdego kryterium.

Dysponując ustaloną listą kryteriów, można przystąpić do przypisania im określonej wagi. Oceniający rynek może przykładowo uznać, że czynnik (kryterium oceny) „liczby konkurentów” działających w danym segmencie rynku jest dwukrotnie ważniejszy od czynnika „kosztu wejścia na rynek”, a czterokrotnie od czynnika „łatwości komunikowania się z segmentem” (por. tabl. 4.3.).

About The Author

admin

Leave a Reply