, ,

Wzorzec rozwoju gospodarczego

18

Wrz

Dotyczy to w szczególności krajów naftowych, których wpływy dewizowe z eksportu ropy mogą być wykorzystywane na finansowanie rozwoju infrastruktury technicznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości prywatnej.

Pozostałym krajom słabo rozwiniętym będzie niezwykle trudno naśladować hi- stoiyczną drogę rozwoju, po której przeszły dzisiejsze kraje wysoko rozwinięte. Zewnę-trzne i wewnętrzne możliwości akumulacyjne tych krajów są znacznie bardziej ograni-czone i mała jest gotowość tych społeczeństw do poświęceń w imię rozwoju gospodar-czego. Wszelkie zaś próby wymuszenia oszczędności z niskiego poziomu dochodu za pomocą podatków bezpośrednich i pośrednich mogą rodzić opór społeczny i działać de-stabilizująco na sytuację polityczną kraju.

Jest prawdopodobne, że przywódcy polityczni w niektórych krajach o dominacji religii mahometańskiej będą starali się całkowicie odrzucić cywilizacyjne wzorce roz-winiętych krajów zachodnich i przekonywać własnne społeczeństwo o wyższości wartości kulturowo-religijnych nad dobrobytem materialnym, niosącym ze sobą pustkę duchową i deprawację moralną.

Nie sprawdził się wzorzec rozwoju gospodarczego zastosowany w byłych krajach komunistycznych, oparty na szerokiej nacjonalizacji środków produkcji i stosowaniu centralnego planowania w rozdziale środków pomiędzy preferowane przez państwo dzie-dziny produkcji.

Trudno przewidzieć, jakimi drogami i sposobami będzie dokonywał się postęp spo-łeczno-gospodarczy w zacofanej części świata. Być może, że w pewnych jego rejonach przez bardzo długi okres społeczeństwa będą żyły w warunkach dominacji bardzo trady-cyjnych i prymitywnych form gospodarowania, gdyż nie będą zdolne wyzwolić w sobie woli i aspiracji do zmiany własnego losu. Jak podkreślają specjaliści Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, można ułatwić każdemu narodowi „na-bycie wędki, aby sam łowił ryby, ale nikt nie będzie dostarczał tym narodom gotowych iyb do zjedzenia”.

About The Author

admin

Leave a Reply